Salgs- og Leveringsbetingelser - Copenhagen Game Lab

Salgs- og Leveringsbetingelser

Copenhagen Game Lab ApS (CVR 36419970)

Indledning

Aftalegrundlaget mellem kunden og Copenhagen Game Lab (herefter CGL) består af ordrebekræftelse, faktura og nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Eventuelle ændringer eller tilføjelser til aftalegrundlaget skal for at være bindende aftales skriftligt mellem parterne.

1. Tilbuds gyldighed

Medmindre andet fremgår, af det af CGL fremsendte tilbud, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Herefter betragtes tilbuddet som bortfaldet i sin helhed, og kunden kan ikke støtte ret herpå.

2. Betalingsbetingelser

Medmindre andet følger af en udstedte ordrebekræftelse eller faktura, gælder følgende betalingsbetingelser for de af CGL leverede ydelser:


  • 50% af ydelsessummen netto kontant 8 dage fra ordrebekræftelse,
  • 50% af ydelsessummen netto kontant 8 dage fra leverancen. Ved flere leverancer forfalder det fulde udestående beløb på dagen for sidste leverance.


Projekter (flere forbundne aktiviteter med en samlet sum på over kr. 50.000) med mindre andet er skriftligt aftalt:

1. rate på ⅓  af projektsummen netto kontant 8 dage fra ordrebekræftelse,

2. rate på ⅓ af projektsummen netto kontant 8 dage fra projektstart eller første delleverance

3. og sidste rate på ⅓ af projektsummen netto kontant 8 dage fra sidste leverances sidste dag.

3. Transportomkostninger

Kunden dækker samtlige transportomkostninger, som CGL afholder i forbindelse med gennemførelse af et arrangement/opgave for kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster pt. kr. 3,54 pr. kilometer. Eventuelle broudgifter, færge samt udgifter til offentlig transport, parkering og/eller taxa dækkes af kunden. Omkostninger til fly tur/retur samt udgifter til eventuel overnatning, såfremt arrangementet/opgaven ikke muliggør ud– og hjemrejse samme dag, dækkes af kunden i henhold til særskilt aftale, der skal indgås inden arrangementet/opgaven gennemføres.

4. Afbestilling og flytning af arrangement

Ved afbestilling af et arrangement/opgave fra kundens side gælder følgende afbestillingsbetingelser:

A) Workshops, events og spilafviklinger:

Ved afbestilling opkræves 10 % af honoraret.

Ved afbestilling senere end 90 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 20 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 60 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 50 % af honorar et. Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 75 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 15 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 100 % af honoraret.

Flytning:

Ved flytning af arrangementet senere end 45 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 25% af honoraret i administration. Ved flytning af arrangementet senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 50% af honoraret i administration. Ved flytning af arrangementet senere end 15 dage før arrangementets gennemførelse, er CGL berettiget til at opkræve 75% af honoraret i administration.

5. Leverance

CGL leverer det aftalte arrangement/opgave, jf. ordrebekræftelsen og evt. opgavebriefing. Kunden skal sikre, at det nødvendige og aftalte udstyr er til rådighed og velfungerende. Såfremt arrangementet ikke kan gennemføres pga. manglende eller defekt udstyr refunderes arrangementet ikke.

6. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling påløber der morarenter på 12% pro anno. Hertil kommer rykkergebyr på kr. 150, – pr. rykker. Herudover bortfalder alle rabatter og særlige priser ved fremsendelse af 2. rykker.

7. Sygdom

Såfremt workshoplederen/ oplægsholderen/ konsulenten fra CGL bliver syg og ikke kan gennemføre det planlagte arrangement/opgave den pågældende dag, forpligter CGL sig til at gennemføre arrangementet/ opgaven senest 3 måneder efter den oprindeligt planlagte dato. Ingen af parterne kan i den forbindelse rette krav mod hinanden.

8. Underleverandører

CGL kan frit benytte underleverandører til udførelse af CGL’s ydelser med mindre det er skriftligt aftalt, at en bestemt workshopleder/ oplægsholder/ konsulent løser opgaven. CGL indestår for sine underleverandører på samme måde som for egne forhold.

9. Ansvar

CGL er ikke ansvarlige for kundens eventuelle skader eller tab i det tilfælde, skaden eller tabet kan henføres til force majeure-lignende tilstande. Herudover kan CGL alene pålægges ansvar for udførelsen af et arrangement/opgave i henhold til dansk rets almindelige regler herom.

10. Rettigheder

Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fra CGL distribuere CGL’s materiale herunder powerpoints, handouts og andre deltagermaterialer til andre end kundens ansatte samt deltagere ved arrangementet.

11. Værneting

I til fælde af søgsmål mellem kunden og CGL er det aftalt, at retten i København skal være rette værneting.

Kontakt os